Albalat dels Sorells · Foios · Meliana

ViuHo és l'Estratègia de Desenrotllament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI) per als municipis d'Albalat dels Sorells, Foios i Meliana

Més de la meitat de la població mundial es concentra als nuclis urbans, i estes xifres van augmentant. És per esta raó que les iniciatives per a fomentar el desenrotllament sostenible se centren en gran mesura en la reordenació de les ciutats i altres àrees urbanes. Per respondre a esta tendència global i preparar els territoris per als reptes del segle XXI, els municipis d'Albalat dels Sorells, Foios i Meliana han decidit treballar junts en el disseny d'una Estratègia de Desenrotllament Urbà Sostenible i Integrat que els permeta aprofitar les sinèrgies entre municipis i aconseguir un territori funcional que responga a les necessitats presents i futures de la població del seu àmbit dins d'un entorn socioeconòmic i ambiental com és l'horta de València.

 

En el marc del programa de desenrotllament urbà sostenible de la Unió Europea, finançat amb més de 30 milions d'euros del Fons Europeu de Desenrotllament Regional (FEDER), els municipis d'Albalat dels Sorells, Foios i Meliana han firmat un conveni el 6 d'octubre per a constituir-se com a àrea funcional i preparar l'"EDUSI: Meliana, Foios i Albalat dels Sorells, ViuHo", que presentaran a la segona convocatòria d'estos fons al desembre.

 

L'EDUSI té com a objectiu posar en valor les singularitats culturals de l'entorn de l'horta de València, fent servir la innovació i la creativitat urbanes per a garantir la sostenibilitat en l'ús dels recursos, adaptar els servicis socials a la nova realitat urbana i configurar una ordenació del territori equilibrada i accessible per a tot el món. Es portaran a terme millores en la mobilitat, l'eficiència energètica, el foment del teixit empresarial local, l'aprofitament dels recursos locals, la prevenció de la contaminació o la posada en valor del patrimoni, entre altres, per tal d'assegurar el benestar social. Tot això, s'aconseguirà gràcies a un procés participatiu en què es compta amb la població local per a identificar de primera mà les necessitats i els reptes que cal abordar.

Albalat dels Sorells

Foios

Meliana

Objectius:

 

- Adaptar els servicis municipals a les condicions demogràfiques i climàtiques actuals i futures, dins de l'espai protegit de l'horta de València.

 

- Continuar desenrotllant el camí cap a l'Smart City per mitjà del desenrotllament i la utilització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)  en la gestió integral del municipi.

 

- Realitzar una transició de la mobilitat del municipi cap a un sistema sostenible que minimitze l'impacte i s'adapte a les necessitats de la població.

 

- Millorar la realitat ambiental del municipi, tant a nivell de la qualitat de l'aire com de l'estalvi en el consum dels recursos naturals o de prevenció de la contaminació hídrica i del sòl.

 

- Millora de les infraestructures del municipi per a augmentar-ne l'eficiència.

 

- Lluita contra la polarització social i aprofitar la diversitat socioeconòmica, ètnica i cultural que tenen els municipis, ja que pot tindre efectes positius pel que fa a la cohesió social, el rendiment econòmic i la mobilitat social.

 

- Reactivació de l'economia local per mitjà de la promoció de recursos turístics i el desenrotllament de la competitivitat de l'empresariat del municipi. En este sentit, s'hauran de crear xarxes o centres per a l'impuls de la competitivitat de les pime.

 

- Suport al desenrotllament rural.

 

- Conservació dels espais naturals del municipi.

 

- Integrar en totes les actuacions els objectius transversals de la lluita contra la discriminació, el desenrotllament sostenible i la mitigació del canvi climàtic (afavorint el pas cap a una economia baixa en carboni)

 

Metodologia

 

Per a aconseguir estos objectius, aliniats amb les polítiques europees de l'Estratègia Europa 2020, s'està realitzant un diagnòstic exhaustiu de la situació actual dels tres municipis pel que fa als aspectes econòmics, socials, demogràfics i ambientals que, de manera integrada i holística, continuarà amb la definició de solucions segons l'esquema de treball següent:

IDENTIFICACIÓ DELS REPTES URBANS
ÀNALISI INTEGRAT
DEFINICIÓ DEL PLA D'ACCIONS
DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ DE L'ÀREA URBANA. DEFINICIÓ DE RESULTATS ESPERATS
PARTICIPACIÓ CIUTADANA

IDENTIFICACIÓ DELS REPTES URBANS

 

El desenrotllament de les ciutats i les zones metropolitanes ha provocat l'aparició d'una sèrie de problemes vinculats a la sobrepoblació, l'ecologia i la viabilitat. Són els anomenats problemes urbans.

En esta etapa de treball, es portarà a terme, en primer lloc, la identificació de problemes urbans dels municipis d'Albalat dels Sorells, Foios i Meliana i, així, en segon lloc, definir els reptes que les autoritats urbanes han d'abordar per tal d'assolir un veritable desenrotllament urbà sostenible.

Els reptes es definixen segon les categories següents, definides en l'art. 7 del Reglament FEDER:

• Econòmics

• Ambientals

• Climàtics

• Demogràfics

• Socials

 

La metodologia seguida per a la identificació de problemes urbans consta de dos etapes:

- Anàlisi de la bibliografia existent

- Grups de treball i entrevistes per a la identificació de problemes nous

 

La major part dels problemes urbans han sigut ja identificats per les autoritats urbanes  implicades o, en altres casos, hauran de posar-se de relleu o conéixer-los millor per mitjà de l'anàlisi de les diferents dimensions urbanes. Per tant, segons els casos, es pot fer ús de processos diferents i temps diferents per a este diagnòstic.

 

DIAGNÒSTIC

 

Este diagnòstic pretén identificar les necessitats i les problemàtiques de l'àrea urbana, i també els actius i les potencialitats, per mitjà d'una anàlisi DAFO global sobre la situació de l'àrea urbana en relació amb els aspectes econòmics, mediambientals, climàtics, demogràfics i socials.

 

Per a la realització de l'anàlisi DAFO es prendrà com a dades d'inici els resultats de la fase d'Identificació dels Reptes Urbans. Esta informació es posarà en comú amb els agents locals per mitjà d'una jornada que tindrà lloc en novembre, on les autoritats urbanes exposaran les conclusions obtingudes d'una anàlisi integrada de les dades dels municipis.

 

Este grup de treball serà l'encarregat, en esta subfase, de la identificació de les necessitats de l'àrea urbana, i deixarà orientada l'etapa de definició dels resultats esperats, que es definix tot seguit.

 

La selecció dels reptes i dels objectius de l'EDUSI estarà regida pels principis d'igualtat entre beneficiaris, l'eficiència, l'eficàcia i la sostenibilitat de les operacions, la transparència dels criteris de selecció, la capacitat dels beneficiaris per a implementar, i l'estratègia d'aliniament amb altres operacions i instruments.

 

En qualsevol cas, els objectius de l'EDUSI contribuiran a:

- l'estratègia de desenrotllament

- programa operatiu

Abordarà els problemes de forma integrada i mostrarà els vincles amb projectes coexistents, i s'involucrarà la població i els agents socials en el disseny.